Disclaimer

Gebruik van www.fietsbanden.com.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u volledig in met deze voorwaarden.

Doel

De gegevens op www.fietsbanden.com zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van alle webpagina’s op www.fietsbanden.com is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. Fietsbanden.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van zijn website.

De gebruiker van de website www.fietsbanden.com wijzen wij er nadrukkelijk op dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Linken naar fietsbanden.com

Linken naar pagina’s van Fietsbanden.com is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Fietsbanden.com toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: “https://fietsbanden.com”.

Doorlinken naar pagina’s binnen de site van www.fietsbanden.com is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Koppeling naar websites van derden

Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (via een zogenaamde link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd of de betreffende pagina heeft gemaakt. Fietsbanden.com aanvaart dienaangaande geen enkele verplichting noch aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de hier bedoelde websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Fietsbanden.com, waaronder onder meer begrepen teksten, afbeeldingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Fietsbanden.com. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, te verspreiden of openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Fietsbanden.com.